Beleidsverklaring Veiligheid Gezondheid en Milieu

Doelstellingen

Eén van de doelstellingen van ons bedrijf is het waarborgen van de veiligheid, welzijn en gezondheid van onze werknemers, ingeleend personeel en derden, alsmede de zorg voor het milieu. Ons beleid is er dan ook op gericht persoonlijk letsel, materiële en milieuschade zoveel mogelijk te voorkomen. Dit gebeurt aan de hand van een inventarisatie en evaluatie van de in ons bedrijf voorkomende risico’s. De kwaliteit van arbeid en resultaat is een continu aandachtspunt.

Wetten en normen

Indien veranderende wetten en normen, veranderingen op het gebied van techniek, gezondheid of milieu daartoe aanleiding geven, zullen wij ons beleid op het gebied van Veiligheid, Gezondheid en Milieu aanscherpen. Aanpassing zal tevens plaatsvinden indien interne ontwikkelingen daartoe aanleiding geven.

PSA

De directie verzekert haar werknemers maatregelen te nemen om psychosociale arbeidsbelasting (PSA) zoveel mogelijk tegen te gaan. In de Risico-inventarisatie & Evaluatie (RI&E) zijn de risico’s van PSA in kaart gebracht. De maatregelen die vervolgens genomen worden om PSA tegen te gaan, worden opgenomen in het plan van aanpak. Dit is een onderdeel van de RI&E die door elke werknemer is in te zien.

Binnen ons bedrijf hebben we respect voor elkaar en beoordelen we elkaar niet m.b.t. ras, levensovertuiging, nationaliteit, leeftijd, handicap of chronische ziekte, arbeidsrelatie, sekse, Godsdienst, seksuele geaardheid, politieke gezindheid, arbeidscontract en burgerlijke staat.

Instructie en voorlichting

Door middel van deze verklaring wordt het personeel op de hoogte gebracht van de intenties, die de directie ten aanzien van Veiligheid, Gezondheid, Milieu en Kwaliteit heeft. Instructie, overleg en toezicht op genoemde gebieden worden als prioriteiten in onze bedrijfsvoering gezien.

Door terugkoppeling van de opgedane ervaringen streven wij naar voortdurende verbetering van ons kwaliteitsbeleid. Dit beleid wordt aan de hand van persoonlijke instructie en door middel van dit bedrijfsreglement in ons bedrijf bekendgemaakt.